Illustrasjon av klage

Klage på ileggelse

Alle som blir ilagt parkeringsgebyr og kontrollsanksjon kan klage med hjemmel i parkeringsforskriften eller forskrift om offentlig parkeringsgebyr. Tilleggsgebyr kan påklages med hjemmel i forskrift om gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr.

Kontrollsanksjon kan ilegges dersom kjøretøyet er hensatt i strid med vilkår for parkering som er angitt ved oppsatte skilt. Dette kan være som følge av manglende betaling, utgått parkeringstid, manglende parkeringstillatelse, feil plassering av kjøretøy samt andre brudd på bestemmelsene i parkeringsforskriften. Størrelsen på kontrollsanksjonen er basert på grad av overtredelse:

 • 330,- kr: overtredelse på parkering for gjest/kunde/besøkende og brudd på dokumentasjonsplikt på tidsbegrensede plasser.
 • 660,- kr: utgått billett, manglende billett, manglende parkeringsbevis og lignende.
 • 990,- kr: Reservert for forflytningshemmede og lignende.

Som eier eller fører har du rett til å klage på gebyr, tilleggsgebyr, kontrollsanksjon eller borttauing, dersom du mener ileggelsen ikke er riktig. I tillegg kan du søke om ettergivelse av «særlige grunner». Vær likevel oppmerksom på at betalingsfristen på ilagt gebyr må overholdes, selv om du klager.

Som bilfører plikter du å ha kunnskap om parkeringsbestemmelsene regulert gjennom vegtrafikkloven, trafikkreglene, parkeringsforskriften og skiltforskriften.
Føreren har også en streng aktsomhetsplikt, og skal observere skilter som er satt opp.

Du må klage innen tre uker etter at du fikk ileggelsen. Etter klagefristen kan klagen bare behandles hvis du ikke kan bebreides for forsinkelsen, eller hvis det av helt spesielle grunner er rimelig at klagen likevel blir behandlet.

Hammerfest Parkering KF følger Gebyrforskriften samt prinsippavgjørelsene til parkeringsklagenemda.

Det kan være nyttig å lese prinsippavgjørelsen fra parkeringsklagenemda: pklagenemnda.no

Følgende “unnskyldninger/forklaringer” vil normalt ikke føre frem:

 • “Det var fullt overalt så jeg kunne ikke finne andre plasser”.
 • “Jeg hadde gått for å veksle”.
 • “Jeg hadde glemt å legge fram billett/parkeringskortet/HC-kort”.
 • “Jeg var bare borte i 2 minutter”.
 • “Jeg trodde jeg hadde parkert riktig, men tok feil”
 • “Jeg valgte feil bil i appen”.
 • “Legebesøket, tannlegen, møtet eller lignende tok lenger tid enn jeg trodde”.
 • “Jeg hadde lånt bort bilen til en venn og han har lovet å betale”.
 • “Jeg trodde det var mulig å betale med Easypark i boligsonen”
 • “Jeg så ikke skiltet”
 • “Jeg skjønte ikke skiltingen/merkingen”

I prinsippet alt som begynner med: “Skulle bare …”, “Jeg trodde…” fører normalt ikke fram ved klagebehandling.

Eventuelt kan skriftlige klage sendes til:
Hammerfest parkering KF
Postboks 178
9615 Hammerfest

HUSK: Skriv navn, adresse, telefon, saksnummer og
registreringsnummer.
Legg ved eventuell dokumentasjon som kan ha betydning for saken. Dette kan være tillatelser, bilder eller lignende.

Fortsett i klageprosess