Nyttig Informasjon

Hammerfest Parkering KF drifter parkeringsplasser fordelt mellom gateparkering på offentlig ferdselsåre, parkeringsplasser utenfor gaten, og p-hus. Avgiftstidene og prisene varierer, så for å være sikker på hvor lenge du kan stå, må du sjekke skiltene der du parkerer. Bilfører har uansett undersøkelsesplikt.

Gateparkering som faller inn under kommunens enerettsområde er skiltet med de kjente blå skiltene med hvit P, her er avgiftstiden i sentrum stort sett mellom 8 og 17 på hverdager og 8 og 15 på lørdager.

Parkering mot avgift. Offentlig 552.

Parkering mot avgift. Vedlegg 1

Vi driver mange andre parkeringsplasser utenfor ferdselsårer, ofte i samarbeid med andre.  Disse plassene er skiltet med hvite skilt med sort P, såkalte vedlegg 1-skilt. Disse plassene har ofte andre avgiftstider og priser.

Alle våre automater tar mynt, og de fleste tar kredittkort. Du kan også betale parkering med mobiltelefon, ved bruk av EasyPark mobilapp.

Ved feil på automaten

En automatfeil gir ikke automatisk rett til fri parkering. Ved feil på automat skal du ta kontakt via telefonnumrene som står på automaten for å melde fra.

parkeringssone

Parkering forbudt-sone

Hele Hammerfest sentrum er skiltet parkering forbudt-sone. Kl. 08-17 (08-14) har sentrum et generelt parkeringsforbud på steder hvor ikke annet fremgår av skilt.

De fleste trafikkskilt blir sett og forstått av enhver aktsom bilfører, men erfaringsmessig kan skilt nr. 376 – parkeringssone – skape misforståelser. Ved alle adkomstvegene til sentrum er det satt opp soneskilt, og disse har samme virkning som om det sto parkering forbudt-skilt på hver enkelt gatestrekning. Avgiftsparkering og andre unntak fra forbudet er vist med skilt.

Huskeregel: Er det ikke skiltet annet, så er det forbudt å stå der mellom kl. 08:00 og 17:00 på hverdager og kl. 08:00 og 14:00 på lørdager.

Boligområder

Også mange boligområder har parkeringssone, de aller fleste gjelder hele døgnet. Parkeringsforbudet oppheves med skilt på baksiden av soneskiltet.

Offentlig ferdselsåre

Offentlig ferdselåre er ferdselsdelen av offentlig vei, beregnet på trafikk for motorvogn, med integrerte arealer som kantsteinsparkering eller lignende.

Hammerfest parkering har ca. 300 utendørs avgiftsbelagte p-plasser langs gatenettet i sentrum. Langs gatene i sentrum er avgiftstiden vanligvis mellom kl. 08-17 (09-15). Men du skal alltid sjekke reguleringen på plassen når du parkerer. Enkelte plasser kan ha andre avgiftstider.

Lengste tillatte p-tid i sentrum er som hovedregel 1 eller 2 timer, såkalt makstid. Makstiden for hver enkelt plass står på underskiltet.

Makstiden hjelper til med sirkulasjon på parkeringsplasser, slik at du har større sjanse for å få plass når du har ærender i byen. Dermed slipper du å konkurrere med de som jobber og som skal parkere hele dagen.

Utenfor ferdselsåre

For å opprettholde et godt parkeringstilbud i Hammerfest, har Hammerfest Parkering KF inngått avtaler om drift og håndheving ved flere plasser utenfor ferdselsårer.

Slike plasser kan ligge på både offentlig og privat grunn utenfor ferdselsåre. I mange tilfeller er det inngått særskilte avtaler med grunneiere om å ha parkering. På disse plassene er det vanligvis betalingsplikt for forflytningshemmede på lik linje med andre kjøretøy.

Plasser utenfor ferdselsåre er skiltet med det hvite skiltet med sort P.

Om ønskelig kan Hammerfest Parkering KF leies inn for kontroll på private områder, se kontroll på private områder.

Greit å vite

 • De fleste automatene tar kredittkort, og du kan bruke appen på alle våre plasser.
 • P-plasser for forflytningshemmede og beboere er reservert hele døgnet.
 • Manglede betaling eller parkering i strid med andre bestemmelser kan medføre en kontrollsansksjon på kr. 300,- eller kr. 600,-
 • For overtredelser på plasser reservert for forflytningshemmede er sanksjonen på kr 900,-
 • På tidsbegrensede parkeringsplasser uten avgift er det ulovlig å overskride tidsbegrensingen, og det kan ilegges kontrollsanksjon.

Hvis du parkerer ulovlig eller i strid med parkeringsvilkårene kan du bli ilagt kontrollsanksjon eller gebyr.

Gebyr

Et gebyr er en sanksjon når trafikkreglene eller skiltforskriftene brytes. For eksempel hvis du parkerer der det er parkeringsforbud, stanseforbud, på fortau, gangfelt eller lignende. Gebyret er på kr 900,-

Kontrollsanksjon

Kontrollsanksjoner er det som før var tilleggsavgift og kontrollavgift, som nå er samlet i den nye parkeringsforskriften. Kontrollsanksjon brukes på alle parkeringsområder med kontroll, de ilegges som følge av manglende betaling, utgått parkeringstid, manglende parkeringstillatelse, plassering av kjøretøy, og andre brudd på bestemmelsene i parkeringsforskriften.

Kontrollsanksjonen er på kr 330,-, 660,- eller 990,-, avhengig av hvilken overtredelse som er gjort.

Eksempler på brudd på parkeringsvilkårene er:

 • Parkering uten gyldig billett eller uten gyldig p-tillatelse.
 • Parkering utenfor skiltet/oppmerket område.
 • Utgått billett.
 • Parkering ut over maksimal parkeringstid.
 • Parkering på plasser reservert for forflytningshemmede.

Hammerfest Parkering KF har fått delegert myndighet fra kommunen til å kontrollere og håndheve vegtrafikklovens bestemmelser, derunder trafikkreglenes § 17, forskrift om offentlig parkeringsgebyr, parkeringsforskriften og skiltforskriften. Brudd på vegtrafikklovens bestemmelser kan medføre gebyr på kr. 900,- og brudd på parkeringsforskriftens bestemmelser kan medføre kontrollsanksjon på kr 300,-, 600,- eller 900,-.

Overgangsbestemmelser

Det er i den nye parkeringsforskriften, som trådte i kraft 1.1.17, en del overgangsbestemmelser, blant annet i forhold til skilting. Fra 1.7.17 skal alle parkeringsplasser, som er åpne for alle, være skiltet likt. I hovedsak vil alle plasser utenfor ferdselsåre være skiltet med et hvitt skilt med sort P. Det vil si at fram til da så kan mange plasser i periode fremdeles ha våre gamle skilt, med grå bakgrunn og annen type P, fram til vi får endret disse.

Vegtrafikkloven

§ 3: “Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.”

§ 5: “Enhver skal være oppmerksom på offentlig trafikkskilt, signal og oppmerking og skal rette seg etter de forbud og påbud som gis på denne måte.“

§ 17: “Registreringspliktig kjøretøy uten lovlige kjennemerker skal ikke være parkert utover 14 dager på offentlig veg eller privat veg skiltet med offentlig trafikkskilt.“ Hele vegtrafikkloven.

Trafikkreglene

Parkering er i trafikkreglene § 1 definert som: “Enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det. Unntatt er kortest mulig stans for av- eller på stigning eller av- eller pålessing.”

Regler for stans og parkering fins i trafikkreglene § 17. I vegkryss, gangfelt, fortau mv. er all stans forbudt, og bilfører har da ikke anledning til å vurdere om han likevel kan stoppe hvis dette ikke er til hinder for annen ferdsel. Mange bilførere synes å være mest opptatt av å slippe andre biler forbi, og glemmer at også fotgjengere er “annen ferdsel”.

Parkeringsforskriften

Her fins bestemmelsene for vilkårsparkering, herunder avgiftsparkering, reservert parkering, håndheving, betaling, klagebehandling, krav til virksomhet og krav til skilting mv. En aktuell bestemmelse i forbindelse med snørydding er § 25, undersøkelsesplikt: “Senest 24 timer etter at parkeringsregulerende skilt er oppsatt, må eier/fører av kjøretøyet rette seg etter de nye bestemmelsene”. Dette gjelder for biler som allerede står på stedet (disse blir notert). For andre biler gjelder reguleringen fra skiltet er satt opp og avdekket. Hele parkeringsforskriften.

Skiltforskriften

Parkeringsregulerende trafikkskilt gjelder fra der de er satt opp og videre i kjøreretningen på samme side av vegen, hvis ikke annet er vist med pil på underskilt. Som regel er hovedskiltet 2-sidig mens underskiltet bare har tekst/symbol på den siden man ser i kjøreretningen. Enkelte klagere hadde parkert mot kjøreretningen uten å sjekke begge sider av skiltet, men man har faktisk undersøkelsesplikt, se vegtrafikkloven § 5.

Trafikkreglene § 17

 1. Det er forbudt å stanse:
  1. I uoversiktlig kurve, i tunnel, på bakketopp eller på annet uoversiktlig sted.
  2. I vegkryss eller nærmere enn 5 meter fra vegkrysset. Avstanden regnes fra det punkt hvor fortauskant, kantlinje eller vegkant begynner å runde.
  3. Helt eller delvis på fortau, gangveg eller sykkelveg.
  4. på gangfelt eller sykkelfelt eller nærmere enn 5 meter foran slike steder.
  5. På motorveg eller på inn- eller utkjøringsveg til motorveg.
  6. Nærmere planovergang enn 5 meter.
  7. I kollektivfeltet eller i sykkelfelt, unntatt for buss eller spor vogn på holdeplass.
  8. På vegutvidelse for holdeplass for buss, drosje eller sporvogn eller nærmere enn 20 meter fra offentlig trafikkskilt for slik holdeplass. Unntatt er av- eller påstigning når den ikke er til hinder for buss, drosje eller sporvogn.
 2. Det er forbudt å parkere
  1. Foran inn- eller utkjørsel.
  2. På møteplass i vegens hele bredde så langt kjørebanen er utvidet.
  3. På gågate.
  4. På gatetun utenom særskilt anviste plasser.
 3. På forkjørsveg med høyere fartsgrense enn 50 km i timen er det forbudt å parkere på kjørebanen.

Stans forbudt [skilt 370]

Dette skiltet forbyr en hver stans. Det gis ikke anledning til av-/på stigning eller av-/ på lasting. Skiltet gjelder i kjøreretning fra der det er satt opp og fram til nærmeste vegkryss, eller fram til nytt skilt. Ingen kjøretøygruppe kan unntas fra forbudet.

Parkering forbudt [skilt 372]

På strekninger der dette skiltet er satt opp er det ikke lov å parkere. Det gis anledning til kortest mulig stans for av-/på stigning og av-/på lasting. Skiltet angir forbud mot parkering på den side av vegen hvor skiltet er satt opp. Skiltet gjelder i kjøreretningen fra der er satt opp og fram til nærmeste vegkryss, eller fram til nytt parkeringsregulerende skilt eller parkometerplass.

Parkeringssone [skilt 376]

Parkering i sone er kun tillatt etter nærmere bestemmelser som fremgår av symboler og tekst på skiltet. Skiltet gjelder til det blir opphevet av skilt «Slutt på parkeringssone» Parkering forbudt-sone betyr at dersom det ikke er andre regulerende skilt så er det forbudt å parkere. I Hammerfest sentrum er sonen tidsbegrenset til dagtid.

Gangfelt

Det er ikke lov å stanse på gangfelt eller nærmere enn 5 meter foran. Gangfelt er merket med skilt og/eller oppmerking i gaten.

Fortau, gangvei og sykkelvei

Det er forbudt og stanse helt eller delvis på fortau, gangvei eller sykkelvei.

Vilkårsparkering

Vilkårsparkering er definert som “Parkering mot betaling, med tidsbegrensning med eller uten dokumentasjonsplikt, på oppstillingsvillkår, med krav om parkeringstillatelse for forflytningshemmede eller på andre vilkår.”

Parkeringsforskriften stiller krav til enhetlig skilting, det vil si at alle parkeringsplasser åpne for allmenheten skal være skiltet likt, uavhengig av hvor i landet du er, og hvilket selskap som har kontroll.

Parkering langs offentlig ferdselsåre, som er kommunens enerettsområde skal skiltes med skiltforskriftskilt 552, hvit P på blå bunn – eventuelt med underskilt. Parkering utenfor ferdselsåre skal skiltes med vedlegg 1-skilt, altså skilt beskrevet i parkeringsforskriftens vedlegg 1. Disse skiltene skal ha sort P på hvit bakgrunn. Utforming og betydning av disse skiltene reguleres av skiltforskriften. Private skilt, som benyttes på parkeringsarealer som faller utenfor forskriften, plasser som ikke er åpne for allmenheten. Disse kan ha noe ulik utforming, men skal ikke kunne forveksles med offentlige skilt.

Det er viktig å være oppmerksom på at Hammerfest Parkering KF håndhever parkeringsbestemmelsene på både offentlig ferdselsåre og mange plasser utenfor. Plasser utenfor enerettsområdet kan ha avvikende regulering, så man skal lese informasjonsskiltet som er satt opp på plassene. Hvis det er krav om betaling for forflytningshemmede også, skal det opplyses på eget underskilt. Eventuelle betalingsfritak for el-biler skal også opplyses på eget underskilt.

På private parkeringsplasser som ikke er åpne for alle, men som likevel håndheves av Hammerfest parkering vil man ofte kunne se vår logo, på informasjonsskiltene. Dette innebærer ikke at plassen er åpen for alle, parkering her skjer etter særskilt avtaler.

Offentlig ferdselsåre

Lovlig parkering på offentlig ferdselsåre, altså parkering langs vei, det som også kalles for kantsteinsparkering, er skiltet med skiltforskriftens skilt 552. Hvit P på blå bakgrunn.

Parkeringsplasser

Parkeringsplasser åpne for alle som ligger utenfor ferdselsåre skiltes med vedlegg 1-skilt. Sort P på hvit bakgrunn.

Parkering skal forgå slik underskilt viser på stedet. Dette kan være mot avgift eller med andre typer regulering. I Hammerfest sentrum er det langs ferdselsårer betaling alle hverdager og lørdag mellom angitte klokkeslett. Det er også makstid på flere steder, det betyr at du ikke kan stå parkert lenger enn angitt tid. Man skal uansett alltid følge reguleringen som er skiltet.

På avgiftsbelagte p-plasser gjelder blant annet disse bestemmelsene:

 • Parkering skal skje innenfor oppmerkede plasser.
 • Betaling skal skje umiddelbart etter at kjøretøyet er stilt på plass.
 • Eventuell kvittering for betalt avgift skal plasseres godt synlig bak frontruten. Har ikke kjøretøyet frontrute plasseres kvitteringen på et annet godt synlig sted.

Reserverte p-plasser er også anvist med underskilt, her skal evt. krav på underskilt etterkommes. Dette gjelder blant annet alle områdeplasser og alle plasser reserservert for forflytningshemmede. På tidsbegrensede parkeringsplasser uten avgift er det ulovlig å overskride tidsbegrensingen, og det kan ilegges kontrollsanksjon.

Stans forbudt [4P]

Dette skiltet forbyr en hver stans. Det gis ikke anledning til av-/på stigning eller av-/ på lasting. Skiltet gjelder i kjøreretning fra der det er satt opp og fram til nærmeste vegkryss, eller fram til nytt skilt. Ingen kjøretøygruppe kan unntas fra forbudet.

Parkering forbudt [5P]

På strekninger der dette skiltet er satt opp er det ikke lov å parkere. Det gis anledning til kortest mulig stans for av-/på stigning og av-/på lasting. Skiltet angir forbud mot parkering på den side av vegen hvor skiltet er satt opp. Skiltet gjelder i kjøreretningen fra der er satt opp og fram til nærmeste vegkryss, eller fram til nytt parkeringsregulerende skilt eller parkometerplass.

Parkeringssone [6P og 7P]

Parkering i sone er kun tillatt etter nærmere bestemmelser som kommer frem av symboler og tekst på skiltet. Skiltet gjelder til det blir opphevet av skilt «Slutt på parkeringssone» Parkering forbudt-sone betyr at dersom det ikke er andre regulerende skilt så er det forbudt å parkere. I Hammerfest sentrum er sonen tidsbegrenset til dagtid.

Borttauing

Hammerfest Parkering KF er gjennom lovgivningen gitt myndighet til å fjerne kjøretøy som er parkert i strid med vegtrafikklovgivningen, etter § 37, og parkeringsforskriftens §38.

Borttauing er i seg selv ikke en “straff”, men benyttes i tilfeller der kjøretøy står til hinder eller ulempe. Utover brudd på parkeringsbestemmelsen benyttes borttauinger ved innesperringer eller når feilparkeringer hindrer snørydding eller lignende som er varslet med skilt. Men hvis bilen hindrer brøyting kan den bli fjernet uten varsel.

I tillegg til krav om hinder eller ulempe, vil også biler som over en viss tid har parkert i strid med reguleringene – manglende betaling, p-tillatelse, mot forbud etc.– også kunne fjernes med hjemmel i vegtrafikkloven § 37. Med andre ord så kan man ikke bruke ileggelsen som «parkeringstillatelse». Skilt som regulerer parkering trer i kraft så snart de er satt opp.

For biler som allerede står på stedet gjelder det en regel som er ukjent for mange: Parkeringsforskriften § 24“På parkeringsplass på offentlig ferdselsåre må fører og eier av motorvognene senest 24 timer etter at parkeringsregulerende skilt er satt opp, rette seg etter skiltet”.  Med andre ord så må man kontrollere at bilen står lovlig parkert minst en gang i døgnet. Hvis man skal reise bort bør man ha avtale med noen som kan flytte bilen hvis det settes ut slike skilt, ellers risikerer man at den blir tauet bort.

Etter §38 fjerde ledd, kan også motorvognen fjernes når registrert eier har mer enn kr 6 000,- i ubetalte kontrollsanskjoner. Motorvognen kan da holdes tilbake inntil skyldig beløp er betalt.

Uregistrerte kjøretøy på offentlig vei

Uregistrerte kjøretøy skal ikke være parkert mer enn 14 dager på offentlig veg. Etter dette regnes kjøretøyet som ulovlig parkert og kan bli fjernet for eiers regning. Vegtrafikkloven, § 17, 1. ledd, 2. punkt.

Tauing fra private områder

For å taue kjøretøy fra private områder må områdets eier eller bruker begjære kjøretøyet tauet, dette skal gjøres skriftlig.

Når Hammerfest Parkering KF får inn begjæringen vil vi først vurdere lovligheten og nødvendigheten av tauingen. Deretter må det fylles ut et skjema som viser bilens tilstand i tilfelle påstand om at bilen ble skadet eller noe er fjernet under tauingen. Det er den enkelte bileier som er ansvarlig for alle kostnader ved fjerninger, og disse må gjøres opp før bilen blir utlevert. I enkelte tilfeller blir ikke bilen hentet, og da blir den lagret. Her påløper lagerleie, og også denne må betales av bileier før bilen leveres ut. Hvis bilen ikke hentes ut i løpet av 3 mnd. vil den bli solgt via Namsmyndighetene. Salgssummen vil da gå til dekning av fjerningskostnadene, lagerleie og annet. I de tilfeller hvor salgssummen ikke er tilstrekkelig til å dekke kostnadene, vil den som har rekvirert tauingen måtte dekke disse. I de tilfeller bilen som fjernes er kondemnabel og ikke har noen verdi, er den som rekvirerer tauingen ansvarlig for alle kostnader ved denne. Bilen må da være lagret i tre uker før kondemnering og siste eier får alle kostnader utover vrakpant.

Gategrunnsleie og arbeidsvarsling

Arbeid på parkeringsplasser og områder som driftes av Hammerfest Parkering KF må avtales med kontoret på forhånd. I de aller fleste tilfeller vil man også måtte betale leie for området. Leieprisen beregnes ut fra hvor mange plasser som brukes, tidsrommet det brukes i, og beleggsprosent på plassen. Arbeid som blir gjort uten avtale vil bli fakturert etter ordinær takst pr påbegynt dag plassen er i bruk.

Arbeidsvarsling og containere

Bruk av gategrunn eller kommunal grunn til anleggsvirksomhet eller utplassering krever tillatelse fra kommunen. Ta kontakt med Servicekontret.

Priser

Gjeldende prisliste for Hammerfest Parkering KF er til enhver tid oppdatert. Prisene justeres som hovedregel den 1. januar hvert år, men kan også justeres på andre tidspunkter. Priser på automatplasser kan variere, gjeldende pris er den som vises på den enkelte automat.

Betal p-avgiften med mobilen!

Hammerfest parkering KF tilbyr, gjennom vår samarbeidspartner EasyPark, en rask og enkel parkeringsløsning via App. Du kan betale for parkering med mobil på alle våre betalingsplasser som er merket med takstgruppe.

Det er flere fordeler med å betale parkeringen med telefonen:

 • Du betaler kun for faktisk p-tid.
 • Du trenger ikke gå tilbake til p-automaten for å forlenge din p-tid (bare vær obs på at det kan være maks parkeringstid på plassen).
 • Du trenger ikke lenger stresse over at din p-tid utløper.
 • Du slipper bekymring med kontanter eller bankkort.
 • Du slipper legge parkeringsbillett i frontruten.

Tjenesten kan benyttes uavhengig av telefontype og mobiloperatør og parkeringskostnadene trekkes fra ditt bank eller kredittkort, eller på faktura om du er bedriftskunde.

Du kan registrere deg selv via appen, eller ringe 03456 for å få hjelp til registreringen.
Se etter EasyPark klistremerket med takstgruppe på parkeringsautomaten for riktig takstgruppe eller mer informasjon.

EasyPark-appen kan benyttes både av privatpersoner og firmaer, og finnes til iPhone og Android og Windows telefon.

Vil du vite mer om hvordan mobilbetalt parkering fungerer, besøk vår samarbeidspartner, www.easypark.no

Viktig info:

Det er opp til bruker å sørge for at registreringsnummer og sonenummer stemmer, feil på disse kan medføre ileggelse.

Priser

Priser for parkering står oppgitt på de enkelte automatene, eller skilt med særskilt info. For pris for tjenesten, se easypark.no

Etter parkeringsforskriften skal el-biler betale for parkering på lik linje med andre kjøretøy. Eventuelle unntak skal være skiltet spesielt.

Det vil si at så lenge det ikke står på skiltene at el-biler er fritatt, så skal det betales avgift.

 • El-biler kan ikke parkere på plasser reservert for motorsykler.
 • I Hammerfest er det gratis for El biler på sone 2 parkeringsplasser

El-motorsykkel

El-motorsykkel kan stort sett parkeres på samme måte som el-biler. Noen av disse er så små at de kan settes på tvers, men bare hvis det ikke skjer i strid med oppmerking eller andre reguleringer.

 • El-motorsykler med 4 hjul kan ikke benytte p-plasser som er reservert for motorsykler.

Motorsykler og mopeder

Motorsykler og mopeder er motorkjøretøyer og kommer dermed inn under de samme bestemmelser som gjelder for biler.

Forbud håndheves likt på alle motorkjøretøyer. Selv om kjøretøyet ikke nødvendigvis står til hinder så kan den stå ulovlig og kan bli ilagt gebyr.

Avgiftsbelagte p-plasser

MC skal følge samme regler som andre kjøretøy på avgiftsbelagte p-plasser. Det må bl.a. betales avgift hvis slike plasser benyttes. Det er førerens ansvar å finne en plassering av billetten som gjør den kontrollerbar (plastlomme, festes med gummistrikk o.l.). På avgiftsplasser som drives av Hammerfest parkering sine kan også vår parkeringsapp benyttes, da slipper man å bekymre seg for at billetten skal forsvinne, parkeringen blir kontrollert via registreringsnummeret på kjøretøyet.

 • Det er i Hammerfest i sommerperioden flere p-plasser reservert for motorsykler, som kun motorsykler kan parkere på.
 • Vær oppmerksom på at firehjuls motorsykler ikke har anledning til å parkere på disse plassene.

Kontroll på private områder, borettslag eller lignende

Et parkeringsområde som på privat grunn utenfor veg og som er reservert for særskilte grupper, altså der parkering ikke tilbys allmenheten, faller utenfor det som direkte er regulert i parkeringsforskriften. Hammerfest Parkering KF kan leies inn til kontroll også på disse områdene

Ta gjerne kontakt med oss, så kan vi vurdere området, og gi pristilbud på kontroll. Vi må også vurdere om plassen burde være regulert etter forskriften, og dermed får en del ekstra plikter i forhold til forskriften.

Fortsett i klageprosess